Algemene ledenvergadering 2012

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Hierbij nodig ik jullie uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van korfbalvereniging Regio ’72.

De vergadering zal worden gehouden op vrijdag 26 oktober a.s. in de kantine van ons sportpark aan de Zichtstede te Vaassen. Aanvang: 20.00 uur.

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Notulen algemene ledenvergaderingen d.d. 28 oktober 2011
  3. Mededelingen:
  4. Jaarverslagen
  5. Financieel verslag 2011/2012 vereniging + sportpark
  6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
  7. Begroting vereniging + sportpark 2012/2013
  8. Samenstelling commissies.
  9. Bestuursverkiezing:

Aftredend als voorzitter en niet herkiesbaar: Albert Oortgiesen

Aftredend als algemeen bestuurslid en niet herkiesbaar: Harry Huisman

Aftredend als vertegenwoordiging sportparkcommissiev en niet herkiesbaar: Tjeerd Jan Bosman

Het bestuur stelt voor om Laurens Kozijn te benoemen als algemeen bestuurslid en Ester Bonnink als contactpersoon namens de sportparkcommissie.

Er is een vacature voor een bestuurslid die het voorzitterschap op zich neemt.

Tegenkandidaten of nieuwe kandidaten dienen zich uiterlijk een dag vóór de aanvang van de algemene vergadering bij het bestuur aan te melden. Deze schriftelijke kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een verklaring van de kandidaat dat hij/zij een eventuele verkiezing zal aanvaarden.

PAUZE

10.  Fluitend de seizoenen door

Dit agendapunt is door de TC voorbereidt. Hiermee willen wij aandacht vragen voor het probleem van tekort aan scheidsrechters dat Regio’72 al een tijd heeft en willen wij met jullie tot oplossingen komen.

11.  Rondvraag en sluiting

Klik hier voor de jaarverslagen

Klik hier voor de notulen van 2011