Gedragscode

Gedragscode

Binnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van lichamelijk contact. Gedacht kan worden aan het stoeien, in kleine ruimten vertoeven en het douchen in gemeenschappelijke ruimten. Het actief hanteren en uitdragen van een gedragscode helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen. Daarom heeft Korfbalvereniging Regio ‘72 voor al haar leden en vrijwilligers een gedragscode opgesteld.

Deze gedragscode bestaat uit regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor leden én vrijwilligers. Wanneer je bij Korfbalvereniging Regio ‘72 komt als vrijwilliger, vragen wij je om je aan deze gedragsregels te conformeren.  Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor de vrijwilliger:

  • De vrijwilliger moet zich ervan bewust zijn dat hij een voorbeeldfunctie geniet;
  • De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbij anderen zich veilig en gerespecteerd voelen en zal op geen enkele wijze gebruik maken van zijn machtspositie;
  • De vrijwilliger accepteert en respecteert de ander zoals hij is en discrimineert niet. Iedereen telt mee binnen onze vereniging;
  • De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van anderen;
  • De vrijwilliger heeft de plicht de ander naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen, die bij Korfbalvereniging Regio ‘72 is betrokken, wordt nageleefd;
  • Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij vertrouwenspersoon;
  • De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn;
  • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de vertrouwenscontactpersoon.