Algemene ledenvergadering

Vrijdag 29 november 2019 houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering, in de kantine aan de Zichtstede.

Tijdens deze vergadering staan wij stil bij de ontwikkelingen van  sportpark Oosterhof.

Op 12 november heeft het college besloten om in te stemmen met een voorstel aan de raad om een investeringsbijdrage uit te keren voor ons ( CVO en Regio’72) samenwerkingsplan. Op 12 december neemt de gemeenteraad van Epe een definitief besluit.

Hierover gaan wij graag samen met jullie in gesprek. Tijdens deze ledenvergadering leggen wij het plan aan jullie voor en vragen wij jullie of wij op deze manier verder kunnen gaan of niet.

De vergadering begint om 20.45 uur! vanaf 20.00 uur is het financiële verslag in te zien in de bestuurskamer.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededelingen
 3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 19 oktober 2018
 4. Jaarverslagen (secretaris en commissies)
 5. Bestuursverkiezing:

Aftredend als algemeen bestuurslid en herkiesbaar:             Dion Scholten

Aftredend als algemeen bestuurslid en herkiesbaar              Marike van Triest

Aftredend als algemeen bestuurslid en herkiesbaar              Ilse Heideveld

Tegenkandidaten of nieuwe kandidaten dienen zich uiterlijk een dag vóór de aanvang van de algemene vergadering bij het bestuur aan te melden. Deze schriftelijke kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een verklaring van de kandidaat dat hij/zij een eventuele verkiezing zal aanvaarden.

 1. Huldiging jubilarissen.
 2. Financieel verslag 2018/2019 vereniging + sportpark
 3. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
 4. Begroting vereniging en sportpark 2019/2020
 5. Ontwikkelingen sportpark Oosterhof
 6. Rondvraag en sluiting